Vedtekter for Follafoss Sjøsportsforening.

 

 

§ 1         Foreningens navn

Foreningens navn er: Follafoss sjøsportsforening ble stiftet den.12.04.1978

 

§ 2         Formål

Formålsparagraf:            Foreningen har som formål å organisere og drive allsidige aktiviteter i marine miljø som:

                                     -roing/padling

                                     -seiling

                                     -brettseiling

                                     -svømming med livredning

                                     -småbåthavn basert på forannevnte aktiviteter samt til øvrig allsidig bruk.

 

Aktivitetene skal tilrettelegges for å gi variert fritidstilbud til alle aldersgrupper med interesse innenfor

foreningens formålsparagraf.

 

Foreningen eier og driver det areal med tilhørende anlegg/installasjoner som blir bygd av foreningen.

Eventuelt overskudd av drift skal gå til rekrutteringsarbeid.

 

Virksomhetsområde er begrenset til Follafoss sjøsportsforenings område.

 

§ 3         Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Leder/kasserer har signaturrett.

 

§ 4         Medlemmer

Foreningen er åpen for alle.

 

§ 5         Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6         Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 7         Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

§ 8         Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

 

§ 9         Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

 

§ 10       Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.

Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11       Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle regnskap i revidert stand

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta budsjett

6.         Velge:

            a) Leder og nestleder

            b) Kasserer, sekretær og styremedlem(mer)

            c) Revisor og dennes stedfortreder

           

§ 12       Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13       Styret

Styre skal bestå av 5 medlemmer, derav leder, sekretær, kasserer og 2

styremedlemmer samt 2 varamedlemmer og 2 revisorer.

Funksjonstiden er 2 år.

 

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Follafoss sjøsportsforenings økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.         Representere Follafoss sjøsportsforening utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 14       Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 15       Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

 

Oppløsning av Follafoss sjøsportsforening kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Follafoss sjøsportsforening.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

 

 

Follafoss den 19.12.2014

 

 

 

 

Stein Berre

Leder

 

 

 

Vedtekter av 12.04.78 med endringer av 8.02.82, 27.05.83, 29.06.87, 16.11.88 og 19.12.2014